+ 86-574-86816805

කැමරාව පදනම

Short Description:

බර: පුස් 0.26kg බෙදාහරින ලද: 280T ද්රව්ය: ADC12 මතුපිට ප්රතිකාර: passivating


Product Detail

Product Tags

බර: 0.26kg

පුස් බෙදාහරින ලද: 280T

ද්රව්ය: ADC12

මතුපිට ප්රතිකාර: passivating


  • Previous:
  • Next:

  • Related Products