+ 86-574-86816805
ഇബംനെര്൩.പ്ന്ഗ്

ഫൊചുസ്വയ് ഉപയോക്താക്കളുമായി നല്ല ഇടപെടൽ പുലർത്തുന്നുണ്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി, ഓരോ വർഷവും മുതിർന്ന മാനേജർമാർ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഉപഭോക്താക്കൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കമ്പനി സന്ദർശിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉണ്ട്.