ബംനെര്൧

      ചികിത്സ ശില്പശാല ഉപരിതല

      ഫൊചുസ്വയ് പുറമേ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 'ആവശ്യകതകൾ ഉപരിതലം ചികിത്സ തരത്തിലുള്ള കൂടെ ഹാൻഡിലുകൾ കഴിയുന്ന, പൊടി-പൂശുന്നു ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് നിര്മ്മാണരീതി സൗകര്യവുമുണ്ട്.

      2018010310315746