ibanner1

    تیم مدیریت

    Teamworking و بهره برداری کارآمد تصویر واقعی از این تیم مدیریت می باشد. اعضای جوان با سن متوسط ​​سی سالگی، پر از شور هستند، به دنبال تعالی، و آماده است تا در مسئولیت ها است.