+ 86-574-86816805
  • సైకిల్ పార్కింగ్ స్టాండ్
  • చార్జింగ్ సౌకర్యం
  • ఛార్జింగ్ సౌకర్యం కవర్
  • కంట్రోల్ బాక్స్ కవర్