ibanner1

    மேலாண்மை குழு

    Teamworking மற்றும் திறமையான செயல்பாடு இவருக்கு நிர்வாக குழு ஒன்றின் உண்மை சித்தரிப்பு உள்ளன. முப்பதுகளில் சராசரி வயது இளம் உறுப்பினர்கள், சிறந்து முறைககளில் மற்றும் பொறுப்புகள் ஏற்கத் தயாராகி பேரார்வம் முழு உள்ளன.