+ 86-574-86816805
  • විදුලි පාලක පෙට්ටිය
  • නිකුතු පොල
  • වීදි ලාම්පු නිවාස
  • LED Light නිවාස
  • ලෝහ රාමුවක්
  • කැමරාව ආවරණය
  • බයික් රාක්කය
  • පහසුකම් ගාස්තු අයකිරීම් ආවරණය