+ 86-574-86816805

යාන්ත්රික නිවාස

Short Description:

බර: පුස් 5.63kg බෙදාහරින ලද: 800T ද්රව්ය: ADC12 මතුපිට ප්රතිකාර: වෙඩි පිපිරවීම


Product Detail

Product Tags

බර: 5.63kg

පුස් බෙදාහරින ලද: 800T

ද්රව්ය: ADC12

මතුපිට ප්රතිකාර: වෙඩි පිපිරවීම


  • Previous:
  • Next:

  • Related Products