+ 86-574-86816805

යන්ත්ර කොටස්

Short Description:

බර: 0.58kg ද්රව්ය: A356 මතුපිට ප්රතිකාර: වෙඩි පිපිරවීම සටහන්: ගුරුත්වය වාත්තු


Product Detail

Product Tags

බර: 0.58kg

ද්රව්ය: A356

මතුපිට ප්රතිකාර: වෙඩි පිපිරවීම

සටහන්: ගුරුත්වය වාත්තු


  • Previous:
  • Next:

  • Related Products