+ 86-574-86816805

ගුරුත්වය ප්රථමාධාර කොටසක්

Short Description:

බර: 0.45kg ද්රව්ය: A356 මතුපිට ප්රතිකාර: වෙඩි පිපිරවීම භාවිතය: ප්රථමාධාර


Product Detail

Product Tags

බර: 0.45kg

ද්රව්ය: A356

මතුපිට ප්රතිකාර: වෙඩි පිපිරවීම

භාවිතය: ප්රථමාධාර


  • Previous:
  • Next:

  • Related Products