+ 86-574-86816805

අනාවරණයක් ෂෙල්

Short Description:

බර: පුස් 1.45kg බෙදාහරින ලද: 500T ද්රව්ය: A360 මතුපිට ප්රතිකාර: වැලි පිපිරවීම


Product Detail

Product Tags

බර: 1.45kg

පුස් බෙදාහරින ලද: 500T

ද්රව්ය: A360

මතුපිට ප්රතිකාර: වැලි පිපිරවීම


  • Previous:
  • Next:

  • Related Products