+ 86-574-86816805

අය පහසුකම්

Short Description:

බර: පුස් 2.95kg බෙදාහරින ලද: 800T ද්රව්ය: ADC12 මතුපිට ප්රතිකාර: විද්යුත් ලෝහාලේපනය


Product Detail

Product Tags

බර: 2.95kg

පුස් බෙදාහරින ලද: 800T

ද්රව්ය: ADC12

මතුපිට ප්රතිකාර: විද්යුත් ලෝහාලේපනය


  • Previous:
  • Next:

  • Related Products