banner1

    Нийгмийн хариуцлага

    Бид нийгмийн хариуцлагын ач холбогдлыг ойлгож корпораци, бид ажилчдын нэр төр, сайн сайхан байдлыг хамгаалах ёстой эдийн засаг, соёл, байгаль орчны холбоотой нийгмийн хариуцлага тооцох болно. Дээр тулгуурлан нийгэм , корпораци нийгэмд илүү буцааж-хооллож, энэ нь корпорацийн тогтвортой хөгжлийн арга зам юм байх хэрэгтэй.

     

    • хийц семинарын Байгаль орчныг хамгаалах тоног төхөөрөмж  
    • нунтаг эдийн бүрээс нь семинарын Байгаль орчныг хамгаалах тоног төхөөрөмж