+ 86-574-86816805
  • കവർ
  • മെക്കാനിക്കൽ ഷെൽ
  • ഡിറ്റക്റ്റർ ഷെൽ
  • മോട്ടോർ ഷെൽ
  • മെഷീൻ ഭാഗങ്ങൾ
  • മെക്കാനിക്കൽ ഘടകം
  • മെക്കാനിക്കൽ ഭാഗം
  • മെക്കാനിക്കൽ ഭാഗം
  • സാര് പിന്തുണക്കാരൻ
  • മെക്കാനിക്കൽ ഭവന