ബംനെര്൧

    പ്രൊഫഷണൽ മാനേജ്മെന്റ് പരിശീലന സ്കൂളിൽ ബാഹ്യ സ്റ്റാഫ് പരിശീലനം, പഠന സംഘടന കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ.

    2017122913152591