ibanner1

    ທີມງານການຄຸ້ມຄອງ

    ເຮັດວຽກເປັນທີມແລະປະຕິບັດງານປະສິດທິພາບແມ່ນການວາດພາບທີ່ແທ້ຈິງຂອງທີມງານການຄຸ້ມຄອງນີ້. ສະມາຊິກໄວຫນຸ່ມທີ່ມີອາຍຸສະເລ່ຍຂອງສາມສິບ, ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ, ການໃຝ່ຫາທີ່ດີເລີດ, ແລະພ້ອມທີ່ຈະໃຊ້ເວລາກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ.