+ 86-574-86816805
  • គម្រប
  • សែលមេកានិច
  • សែលឧបករណ៍ចាប់
  • សែលម៉ូតូ
  • ផ្នែកម៉ាស៊ីន
  • សមាសភាគមេកានិច
  • ផ្នែកមេកានិច
  • ផ្នែកមេកានិច
  • គាំទ្រតុសសកុដិ
  • លំនៅដ្ឋានដែលមេកានិច