banner1

    אחריות חברתית

    אנו מבינים את המשמעות של אחריות חברתית בתאגיד, אנחנו צריכים להגן לרווחתם ולכבודם של עובדים, לקחת אחריות חברתית בתחומי הכלכלה, התרבות, ואת הסביבה. בהתבסס על חברה , התאגיד זקוק לגיבוי האכלה יותר לחברה, הוא הדרך של פיתוח בר קיימא התאגיד.

     

    • ציוד הגנה סביבתית של סדנת הליהוק  
    • ציוד הגנה סביבתית של סדנת ציפוי אבקת